Verkoop-, en leveringsvoorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

D&Z Consultancy Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

50486071 KvK te Amsterdam

 

Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, leveringen en diensten van welke aard ook tussen D&Z Consultancy (gebruiker) en haar afnemers (wederpartij), voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken.

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50486071

Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door een wederpartij in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst met D&Z Consultancy wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover strijdig met schriftelijke inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van wederpartij, hebben de voorwaarden van D&Z Consultancy voorrang, behoudens in geval en voor zover voorwaarden van wederpartij door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd. Indien een (gedeelte van een) van deze voorwaarden niet van toepassing is, of in strijd met openbare orde en/of wet is, laat zulks de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een voortgezette relatie tussen D&Z Consultancy en wederpartij behoeven deze voorwaarden niet steeds opnieuw van toepassing te worden verklaard. Van toepassing verklaring van deze voorwaarden impliceert uitdrukkelijke afwijzing van de voorwaarden, onder welke naam ook, van wederpartij. D&Z Consultancy is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. D&Z Consultancy zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden.

1. Aanbod en aanvaarding

1.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
1.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten, gewichten kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven ons eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming nimmer worden bekend gemaakt of door derden worden gebruikt en dienen op ons verzoek terstond te worden teruggegeven.
1.3 Voor het maken van het systeem ontwerp, eventueel voorafgaand aan het aan te bieden projectplan, zal een consultancy fee in rekening worden gebracht, ongeacht of er uiteindelijk een overeenkomst tot stand komt.
1.4 Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen wanneer de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel met de levering een aanvang is gemaakt.
1.5 Afspraken met of toezeggingen door onze vertegenwoordigers of ondergeschikten, zijn voor ons bindend voor zover deze afspraken of toezeggingen niet binnen twee dagen nadat wordt toegezegd, door ons worden herroepen.
1.6 Na het tot stand komen van de overeenkomst is D&Z Consultancy gerechtigd om de uitvoering en/of levering van goederen en diensten op basis van het projectplan te starten, tenzij schriftelijk anders is vastgelegd.
1.7 Elke offerte door D&Z Consultancy verstrekt wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 4 weken na offertedatum, waarna deze automatisch komt te vervallen.

2. Levering

2.1 De eventueel overeengekomen leveringstermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. D&Z Consultancy is pas in verzuim, nadat wederpartij ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
2.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om van wederpartij zekerheid van betaling te eisen alvorens te leveren.
2.3 Aanpassingen aan bouwkundige voorzieningen vallen buiten onze leveringen en zijn uitgesloten van onze opdracht.

2.4 De ruimtes waarin wij de AV apparatuur plaatsen dienen stofvrij tot onze beschikking te worden gesteld en er dienen dus geen bouwkundige voorzieningen meer te hoeven worden uitgevoerd.
2.5 Het transport van de verkochte zaken geschiedt voor risico van wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen.

3. Prijs

3.1 Prijsopgaven worden gedaan exclusief BTW.
3.2 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen voordoen zijn wij gerechtigd, indien is overeengekomen dat
de aflevering langer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden, deze in de prijs te verrekenen.
3.3 Wij zijn gerechtigd de wederpartij te vragen 75% van de prijs door vooruitbetaling te voldoen. Afnemer is verplicht 15% van de prijs uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de werkzaamheden te voldoen. De laatste 10% zal 14 dagen na oplevering van de werkzaamheden door afnemer voldaan moeten zijn.
3.4. Voor eventueel meerwerk, bouwbegeleiding, installatie, programmering & afregeling van apparatuur en overige diensten zal wederpartij middels tussennota’s belast worden. Deze tussennota’s dienen door wederpartij telkens binnen 14 dagen voldaan te worden na factuurdatum.

4. Garantie

4.1 Wij staan in voor de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden en de geleverde zaken, met dien verstande dat wij binnen Nederland gedurende 1 jaar, of zoveel langer als de fabrieksgarantie luidt, fabricage- of materiaalfouten garanderen.
4.2 Op onderdelen, welke door wederpartij bij derden zijn betrokken wordt door ons nimmer garantie verleend.
4.3 Op onderdelen, welke door ons van derden zijn betrokken, wordt nimmer meer garantie gegeven dan welke de desbetreffende leverancier aan ons verleent. Tevens wordt nimmer garantie verleend ten aanzien van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen na het sluiten van de overeenkomst zal stellen.

4.4 Garantie geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
4.5 Gebreken, ontstaan door normale slijtage, onkundig gebruik of onjuist of onkundig onderhoud of die, welke zich voordoen na wijziging of reparatie door derden, vallen niet onder de garantie.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Onverminderd de garantiebepalingen sluiten wij uitdrukkelijk iedere aansprakelijk jegens wederpartij uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe- en indirecte schade, zoals gevolgschade, of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade door opzet of grove nalatigheid van ons, onze werknemers en/of hulppersonen.
5.2 Indien er op ons, in geval van schade, enige aansprakelijkheid rust, is deze te allen tijde beperkt tot het voor betreffende overeenkomst gefactureerde bedrag exclusief BTW, of indien hoger, op assuradeuren is te verhalen.

5.3 Wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden of in verband met door ons geleverde zaken.

6. Reclame

6.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen of na levering of installatie het geleverde te controleren op zichtbare gebreken. Reclames ter zake van transportschade, manco’s en/of zichtbare gebreken dienen door wederpartij binnen 24 uur na bezorging, levering danwel installatie bij ons schriftelijk gemeld te worden, op straffe van verval van mogelijke aanspraken op herstel, vervanging danwel schadevergoeding. 6.2 Reclames van niet-zichtbare gebreken dienen door wederpartij binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij ons schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van mogelijke aanspraken op herstel, vervanging danwel schadevergoeding.

6.3 Reclames schorten de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

D&Z Consultancy Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden versie 1.0 06-06-2010

D&Z Consultancy Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

50486071 KvK te Amsterdam

6.4 Indien aan reclame na verloop van voormelde termijn aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht zonder dat wederpartij daaraan enig recht kan ontlenen.
6.5 Retourzendingen worden door D&Z Consultancy niet geaccepteerd, tenzij uit hoofde van reclame en nadat wij daarvoor schriftelijk onze toestemming hebben gegeven. Vrachtkosten komen in dat geval voor rekening van wederpartij.

7. Overmacht

7.1 Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt.
7.2 Onder overmacht is mede begrepen niet-voorziene omstandigheden waardoor toeleveranciers, of andere derden, waarvan D&Z Consultancy afhankelijk is, niet kunnen presteren.

7.3 Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van D&Z Consultancy opgeschort. Indien de termijn waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door D&Z Consultancy niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

8. Betaling

8.1 De betaling dient te geschieden binnen de termijnen die op de factuur zijn gesteld of, bij gebreke van een termijn voor betaling op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijnen zijn te beschouwen als een fatale termijn.
8.2 Indien betaling niet binnen de termijn plaatsvindt, is de wederpartij vanaf de dag waarop betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het per de 1e van de maand vervallen saldo een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van de maand. Indien D&Z Consultancy kosten moet maken voor incasso van het verschuldigde, komen deze volledig voor rekening van wederpartij. 8.3 Is wederpartij in gebreke of verzuim met de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buitenrechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij verschuldigd een bedrag ter hoogte van 10% van het factuurbedrag. Indien gedeeltelijke of algehele voldoening in rechte wordt verkregen, is de wederpartij jegens D&Z Consultancy de daartoe in alle instanties gemaakte kosten verschuldigd.

8.4 De door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter vergoeding van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst onbetaald zijn, zelfs indien wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.5 Indien de betaling van de factuur binnen de gestelde termijnen geschiedt, kan de op de factuur in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering worden gebracht op het totaalbedrag.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door D&Z Consultancy geleverde of te leveren zaken of het resultaat van verrichte of nog te verrichten werkzaamheden blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen D&Z Consultancy uit dien hoofde van wederpartij te vorderen heeft.
9.2 Wederpartij is voor volledige betaling niet bevoegd zaken aan derden te verpanden of als zekerheid in de ruimste zin aan derden te doen dienen.

9.3 Wederpartij stelt ons, indien hij niet tijdig en volledig voldoet aan de betalingsvoorwaarden, ons op eerste verzoek in de gelegenheid te stellen alle onder dit eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden.

10. Ontbinding

10.1 D&Z Consultancy is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden, indien: a. wederpartij weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 2 lid 2 afdoende zekerheid te stellen of in artikel 3 lid 3 vooruit te betalen; b. wederpartij surséance van betaling aanvraagt, wederpartij eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van wederpartij dan wel wederpartij wordt ontbonden; c. wederpartij komt te overlijden; d. wederpartij niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens D&Z Consultancy en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.

11. Geschillen

11.1 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen, die behoren tot de competentie van de Rechtbank hoe dan ook ontstaan uit een overeenkomst tussen ons en wederpartij, zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam tot wiens competentie onze onderneming behoort. Wij behouden ons echter het recht voor onze vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats c.q. vestiging van de wederpartij.

D&Z Consultancy Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden versie 1.0 06-06-2010

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]